0

Leveringsvoorwaarden

Aanbiedingen.

Alle door Printvloeren VGV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle werkzaamheden voortkomende uit gedane aanbiedingen worden uitgevoerd en in rekening gebracht zoals gespecificeerd in de betreffende aanbieding. Afwijkingen in uitvoering, ontwerp, oplagen of andere van invloed zijnde specificaties zullen afzonderlijk in rekening of in mindering worden gebracht. Alle aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan exclusief BTW.

Aanvaarding opdrachten.

Overeenkomsten komen eerst tot stand door bevestiging van de opdracht onzerzijds. Opdrachten welke gegeven worden zonder aanbieding vooraf zullen aan de hand van nacalculatie in rekening gebracht worden.

Leveringen.

Leveringen geschieden volgens de in de aanbieding vermelde leveringstermijn, tenzij anders overeengekomen. Overeengekomen leveringstermijnen vervallen bij wijzigingen door de opdrachtgever in de specificaties van het werk. Klachten met betrekking tot de hoeveelheid dienen binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te worden ingediend. Klachten met betrekking tot de geleverde kwaliteit dienen binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk bij ons te worden ingediend. Printvloeren VGV is niet verplicht klachten welke niet tijdig zijn ingediend in behandeling te nemen.

Eigendomsrecht.

Alle in opdracht vervaardigde werkstukken, ontwerpen, teksten en monsters blijven eigendom van Printvloeren VGV, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wijzigingen en of aanvullingen in ontwerpen kunnen alleen uitgevoerd worden door of na toestemming van Printvloeren VGV.

Auteurskorrekties.

De door de opdrachtgever aangegeven en gewenste wijzigingen in ontwerp en werktekeningen worden volgens geldend uurtarief doorberekend boven het in de aanbieding vermelde bedrag.

Geheimhouding.

Printvloeren VGV verplicht zich voor zover de opdracht dat toelaat tot geheimhouding van alle, met betrekking tot opdrachten, aan haar toevertrouwde gegevens.

Aansprakelijkheid.

Printvloeren VGV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in door haar geleverde werktekeningen indien de proeven daarvan door de opdrachtgever zijn gecontroleerd. Voor zover aan Printvloeren VGV uitsluitend het ontwerp en de vervaardiging van werktekeningen, is opgedragen, zal de opdracht voltooid zijn door aflevering van het product aan de opdrachtgever. Printvloeren VGV is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, die het gevolg is van het gebruik van hierboven vermelde producten. Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten in door opdrachtgever goedgekeurde werktekeningen is beperkt tot onze verplichting tot levering van gecorrigeerde werktekeningen. Behoudens ingeval van opzet of aan opzet grenzende onzorgvuldigheid onzerzijds, is onze aansprakelijkheid voor schade, ontstaan als gevolg van of in verband met de uitvoering van onze opdrachten beperkt tot ten hoogste het bedrag van de factuur.

Voor zover wij ter uitvoering van onze opdrachten gebruik maken van de diensten of producten van een derde, is onze aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdige of niet volledige levering door die derde, beperkt tot de mate waarin de derde jegens ons aansprakelijk is voor de gevolgen van niet tijdige of niet volledig levering.

Betaling.

De opdrachtgever is verplicht alle door Printvloeren VGV aan hem gerichte facturen binnen 30 dagen te voldoen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dat geval is rente verschuldigd, te berekenen naar het percentage der wettelijke rente, met ingang van de datum gelegen dertig dagen na factuurdatum. Reclames over de ontvangen facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst ervan aan Printvloeren VGV schriftelijk ter kennis gebracht te worden. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht betaling op te schorten. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Alle kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verbonden aan de incasso van onze vorderingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag. Printvloeren VGV is gerechtigd BTW in rekening te brengen over de buitengerechtelijke kosten.

Annulering.

Opdrachten welke door de opdrachtgever worden geannuleerd nadat Printvloeren VGV met de werkzaamheden is begonnen, zullen voor tenminste de helft van het in de aanbieding vermelde ontwerp-honorarium tezamen met alle overige gemaakte kosten met betrekking tot de geannuleerde opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.